Varlık yönetim şirketleri; bankalar, özel finans kurumları ve diğer mali kurumların alacakları ile diğer varlıklarının satın alınması, yeniden yapılandırılarak satılması amacına yönelik olarak faaliyet göstermek üzere kurulan şirketlerdir. Varlık yönetim şirketleri, banka, özel finans kurumu ve diğer mali kurumların alacakları ile diğer varlıklarını satın alabilmekte ya da satabilmekte, satın aldığı alacakları borçlusundan tahsil edebilmekte; varlıkları nakde çevirebilmekte veya bunları yeniden yapılandırarak satabilmektedir.

Rahat olabilirsiniz; kuruluşları ve faaliyetleri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu denetimine bağlı olan ve kendi bünyesinde iç kontrol sistemi kurma zorunluluğu olan varlık yönetim şirketleri güvenilirdir.

Finansal kuruluşlar tahsilde geciktiği alacaklarının bir kısmını, operasyon maliyetleri yani tahsil için harcayacağı iş gücü ve diğer maliyetlerinden, özellikle de finansal yüklerinden kurtulmak amaçlı satarlar. Bu devir işlemini de bu konuda ehil ve yine bu amaçla kurulmuş, varlık yönetim şirketleri ile yaparlar.

Evet, artık Emir Varlık Yönetim’e borçlusunuz. Borcun ödenmesini talep etme dahil her türlü hak Emir Varlık’a ait olduğundan, bizimle muhatap oluyorsunuz. Ayrıca borçlu olduğunuz finansal kuruluşla irtibata geçerek, borcunuzun Emir Varlık’a devredildiğini teyit edebilirsiniz.

Türk Borçlar Kanunu, madde 183 gereğince; alacaklı, borçlusunun rızasını almaksızın alacağını üçüncü kişiye devredebilir. Alacağını tahsil edemeyen finansal kuruluş da bu hüküm gereğince, alacağını varlık yönetim şirketlerine devredebilir.

Bankacılık Kanunu’nun 143. maddesinde alacağın varlık yönetim şirketlerine devri ile ilgili özel düzenleme de yer almaktadır Borçlu olduğunuz, finansal kuruluşla imzaladığınız sözleşmede de, alacağın devredilebileceği konusunda düzenleme yer almaktadır.