AYDINLATMA METNİ

Emir Varlık Yönetimi A.Ş. olarak, başta özel hayatın gizliliğini korumak amacı ile siz değerli müşterilerimizi ve paydaşlarımızın kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerinizin korunması için düzenlenen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi ve Yönetmelikler gereğince kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almakta olup veri sorumlusu sıfatı ile kişisel verilerin işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK' nın öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK' da sayılan sair şekillerde işlenebileceğine dair faaliyetlerimiz ve Kanun kapsamındaki haklarınız hususlarında en şeffaf şekilde aydınlatmak ve bilgilendirmek istiyoruz.


Veri Sorumlusu              : Emir Varlık Yönetim Anonim Şirketi

Ticaret Sicil No              : 85923-5

Mersis No                      : 0334057130500001

E- Posta                          : kvkk@emirvarlik.com

Telefon                           : +90 (212) 438 35 14

Adres                              : Oruçreis Mah. Tekstilkent Cad. Koza Plaza A Blok Kat: 23 Esenler / İSTANBUL

 

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi

Kişisel verileriniz şirketimiz faaliyetleri esnasında elde edilmekte olup, kişisel verilerin elde edilmesi, yüz yüze görüşmeler esnasında gerçekleşebileceği gibi, çağrı merkezi, internet sitesi, e-posta, dijital platformlar ve sosyal medya kanalları aracılığıyla da elde edilebilmektedir. Kişisel verileriniz kamu kurum ve kuruluşları aracılığı ile paylaşılan sistem entegrasyonları (Kimlik Paylaşım Sistemi, Risk Merkezi gibi) aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda toplanabilir.


Hukuki Sebebi ve Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Şirketimiz tarafından 5411 sayılı Bankacılık Kanunu, 4743 sayılı Mali Sektöre olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu, Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları ile Devralınacak Alacaklara İlişkin İşlemler Hakkında Yönetmelik, MASAK ve diğer ilgili mevzuat kapsamında, şirketimizin faaliyet alanı gereği, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, bankalar ve diğer mali kurumların alacakları ile diğer varlıkların satın alınması, tahsili, yeniden yapılandırılması ve satılması amacıyla ve finans ürünleri ile ilgili hizmetlerinin verilebilmesi ve bunlara dair işlemlerin yerine getirilmesi, yürütülmesi ve geliştirilebilmesi amacıyla kişisel verileriniz işlenmektedir.

Şirketimiz tarafından banka ve finansal kuruluşlardan temlik alınan tahsili gecikmiş alacakları hakkında ilgili taraflara bilgi verilmesi, devralınan tahsili gecikmiş portföylerinin veya temlik alınmış olan gecikmiş alacaklarının idare, takibi ve tahsili için gerekli işlemlerin yerine getirilmesi ve alacak yapılandırması faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, akdettiğiniz veyahut şirketimizce sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi; bilgi araştırmaları ve kredibilite değerlemelerinin yapılması, planlama, istatistik, risk yönetimi, güvenliğin sağlanması, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklamasının önlenmesine dair mevzuata, bu kapsamda ulusal ve uluslararası mevzuata uyum sağlanması; KKB, TBB Risk Merkezi, BDDK, TCMB, SPK, MASAK, TBB, GİB, Hazine Müsteşarlığı ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, tarafınıza daha iyi ve güvenilir hizmet verilebilmesi ve bunun kesintisiz olarak sürdürebilmesi amacıyla kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilecektir.  Şirketimiz tarafından kişisel verileriniz belirtilen amaç ve hukuki sebepler gibi ancak bunlarla sınırlı olmayan ve aşağıda belirtilen benzer amaç ve sebeplerle işlenebilir.

 • Yasal raporlama yapılması, düzenleme ve denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, şikayet ve hukuki süreçlerin işletilmesi vb.
 • Tahsilat faaliyetlerinin yürütülebilmesi ve hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi,
 • Alacağın tahsili amacıyla ilgili taraflarla yazılı ve sözlü olarak iletişime geçebilme,
 • Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan üçüncü kişiler ile yapılan sözleşmeler veya yürütülen faaliyetler çerçevesinde hukuki ve ticari yükümlülüklerin gerçekleştirilmesi için Şirketimiz tarafından, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanlar) sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerin ifası, hak tesisi ve tesis edilen ve/veya halihazırda mevcut olan hakların korunması, ticari ve hukuki değerlendirme süreçleri, hukuki ve ticari risk analizleri, hukuki uyum süreci, mali işler yürütülmesi,
 • Şirketimizin stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacı doğrultusunda yürütülen alacak tahsilat operasyonları, iletişim, araştırma, satın alma operasyonları (talep, teklif, değerlendirme, sipariş, bütçelendirme, sözleşme), indirim kampanyaları ve kampanyalar için profil değerlendirmeleri ve belirlemeleri, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, Şirket içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonları, hukuki operasyonların yönetimi, müşteri ilişkilerine ilişkin süreçlerin yürütülmesi ve müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, iş süreçlerinin ve faaliyetlerinin kurgulanması, operasyonel süreçlerin planlanması ve yürütülmesi,
 • Destek hizmeti sağlayıcıları, iş ortakları veya tedarikçilerle kurulan ilişkilerin yönetimi, hizmet satışı sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, stratejik planlama ve bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetlenmesi ve hayata geçirilmesi,
 • Şirketimizin insan kaynakları politikalarına uygun şekilde insan kaynakları operasyonlarının yürütülmesi, açık pozisyonlara uygun personel temini, İş Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve sair iş hayatını düzenleyen mevzuat ile iş sağlığı ve iş güvenliği çerçevesinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması, mevzuat, ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen diğer bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, mahkeme kararlarının yerine getirilmesi amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

Verilerin Aktarılması

KVKK ve ilgili sair mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınması sağlanarak, bu Aydınlatma Metninde yer alan amaçlar doğrultusunda ancak bunlarla sınırlı olmayan benzer amaç ve sebeplerle, kişisel verilerinizin üçüncü kişilerle ve kurumlarla kaynak kuruluşlara, iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, hizmet sağlayıcılarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel hukuk kişilerine 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde ve mevzuatın izin verdiği ölçüde üçüncü kişilere aktarılabilecektir.


İşleme Süresi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7. maddesinin 1. fıkrası gereğince verilerinizin işlenmesini gerektiren amaç sona erdiğinde ve/veya tabi olduğumuz mevzuat uyarınca zorunlu kılındığımız ve şirket politikalarımızda belirlediğimiz saklamakla yükümlü olduğumuz zamanaşımı süreleri dolduğunda, kişisel verileriniz, kişisel veri politikamız doğrultusunda silinir, yok edilir veya anonimleştirilir.


Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi kapsamında kişisel veri sahibi olarak sizlere aşağıda belirtilen haklar tanınmıştır:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız mevcuttur.


Veri Güvenliği ve Başvuru Hakkı

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle şirketimize iletebilirsiniz. Başvurunuzu, 6698 sayılı Kanun gereğince, yazılı olarak şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede şirketimiz 6698 sayılı Kanunu’n 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır. Başvurunuzu Türkçe ve yazılı olmak kaydı ile;

Bizzat veya noter vasıtası ile Emir Varlık ‘’Oruçreis Mah. Tekstilkent Cad. Koza Plaza A Blok Kat:23 Esenler/ İstanbul’’ adresine,

Güvenli elektronik imza ile imzalanarak, Emir Varlık’ın emirvarlik@hs03.kep.tr kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine göndererek,

Elektronik posta adresiniz üzerinden kvkk@emirvarlik.com adresine e-posta göndererek yapabilirsiniz.

Kimlik bilgilerinin doğrulanması esas olduğundan, doğrulama yapılmadan cevap verilmeyecektir. E-posta yolu ile yapılacak başvurularda kimlik doğrulaması için ek bilgiler talep edebilecek, gerekli önlemleri alabilecektir. Ek: Başvuru Formu

Başvurunuza,

 • Adınızı ve soyadınızı,
 • TC. Kimlik Numaranızı, yabancı uyruklu iseniz, pasaport numaranızı,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizi,
 • İletişim için elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızı,

Talep konunuzu ve ayrıntılarını eklemeniz gerekmektedir.

Bilgi talebiniz Kanun’un 13’üncü maddesinin 2’ inci fıkrası gereğince talebinizin niteliğine göre, en geç otuz gün içinde cevap verilecektir. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarife ücreti talep edilebilecektir. Emir Varlık politikasında belirlediği yöntemle, yazılı veya elektronik ortamdan sizlere cevap verebilir.


KVK POLİTİKAMIZ

Emir Varlık Yönetim A.Ş. olarak müşterilerimizin kişisel verilerinin gizliliği ve güvenliği önem arz etmektedir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, Emir Varlık “veri sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerin korunması ve işlenmesi ile ilgili olarak mevzuatta yer verilen genel ilkeler ile şartları yerine getirir ve kişisel verilerin TC. Anayasa’sına ve KVK Kanunu’na uygun olarak işlenmesini sağlamak amacıyla aşağıda sıralanan ilkelere uygun şekilde süreçlerini tasarlamakta ve yönetmektedir.

Kişisel veriler işlenirken kanunun 4. Maddesinde yer alan aşağıdaki ilkelere uyulması zorunludur:

 • Hukuka ve Dürüstlük Kurallarına Uygun Olma
 • Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olma
 • Belirli, Açık ve Meşru Amaçlar İçin İşlenme
 • İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma
 • İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Edilme İlkesi

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

d) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

e) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

f) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

g) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.


ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI

Kanunun 6. maddesine göre, kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır. KVKK’ nın 6/1. maddesi uyarınca, özel nitelikli kişisel verileriniz açık rızanız alınmak suretiyle işlenebilecektir. KVKK’ nın 6/3. maddesi uyarınca ise Kanuna göre, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi, ilgili kişinin açık rızası dışında aşağıdaki hallerde mümkündür:

• Sağlık dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, ancak kanunlarda öngörülen hallerde,

• Sağlığa ilişkin kişisel veriler, ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenebilir.

 


KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ

Kanunun 7. maddesinin 3. fıkrasında belirtilen “Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde iş süreçlerimize uygun olarak hazırlanan “Kişisel Verilerin Saklanması veya İmhasına Yönelik Politika” esas alındığında, kişisel verisi hukuka uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde resen veya ilgili kişinin talebi üzerine işlenen tüm veriler Emir Varlık tarafından silinebilir, yok edilebilir. Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesine ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.


Kişisel Verilerin Aktarılması

Şirketimiz meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda aşağıda sayılan Kanunun 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve sınırlı olarak kişisel verileri üçüncü kişilere aktarabilmektedir:

• Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise;

• Kanunlarda kişisel verinin aktarılacağına ilişkin açık bir düzenleme var ise,

• Kişisel veri sahibinin veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu ise ve kişisel veri sahibi fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda ise veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmıyorsa;

• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verinin aktarılması gerekli ise,

• Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için kişisel veri aktarımı zorunlu ise,

• Kişisel veriler, kişisel veri sahibi tarafından alenileştirilmiş ise,

• Kişisel veri aktarımı bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise,

• Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı zorunlu ise.


Veri Sorumlusunun Yükümlülükleri

Veri sorumlusunun kanun kapsamında yükümlülükleri aşağıda belirlenmiştir.

• Aydınlatma yükümlülüğü,

• Veri güvenliğine yönelik yükümlülükler,

• İlgili kişiler tarafından yapılan başvuruların cevaplanması ve kurul kararlarının yerine getirilmesi yükümlülüğü,

• Veri sorumluları siciline kaydolma yükümlülüğü, bildirim yükümlülüğü.


Aydınlatma Yükümlülüğü

Emir Varlık, Kanunun 10. maddesi çerçevesinde kişisel verilerin elde edilmesi sırasında bizzat veya yetkilendirdiği kişi aracılığıyla aşağıdaki bilgileri ilgili kişiye sağlamakla yükümlüdür:

• Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,

• Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,

• Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,

• Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,

• 11. maddede sayılan diğer hakları.