Borç Sorgulama

 

AYDINLATMA METNİ

 

Emir Varlık Yönetimi A.Ş. olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) uyarınca sizleri veri sorumlusu sıfatı ile kişisel veri işleme faaliyetlerimiz hakkında aydınlatmak ve bilgilendirmek istiyoruz.

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Amacımız

Verileriniz Emir Varlık ürün ve hizmetlerinin sunulabilmesi ve Emir Varlık’ın sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacı ile işlenebilecektir.

Bu kapsamda kişisel verileriniz,

 1. Sizlere yönelik ürün ve hizmetlerin sunulması,
 2. Sizlere ulaşılması, bilgi verilmesi ve faydalanmanızın temin edilmesi,
 3. Ürün ve hizmetler için hedef kitle belirlenmesi, sizlerin beğeni ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek müşterilerimize önerilmesi için gerekli çalışmaların yapılması,
 4. Emir Varlık’a ait internet sitesi işleyişinin geliştirilmesi ve Müşteri ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi,
 5. Hedefleme, analiz ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi,
 6. Müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası ile müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması,
 7. Şirketimiz tarafından yürütülen satın alma süreçleri ve tahsilat işlemlerinin yapılması kapsamında işlenebilecektir.
 8. Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, hizmet sağlayıcılarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel hukuk kişilerine 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Şirketimiz, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir. Bu bilgilendirme, 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" gereğince yapılmaktadır.

 

 1. İşleme Süresi

Kanun’un 7. Maddesinin 1. fıkrası gereğince verilerinizin işlenmesini gerektiren amaç sona erdiğinde ve/veya tabi olduğumuz mevzuat uyarınca zorunlu kılındığımız saklamakla yükümlü olduğumuz zamanaşımı süreleri dolduğunda, kişisel verileriniz, kişisel veri politikamız doğrultusunda silinir, yok edilir veya anonimleştirilir.

 1. Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi kapsamında kişisel veri sahibi olarak sizlere aşağıda belirtilen haklar tanınmıştır:

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 7. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız mevcuttur.

 

 1. Bilgi Talebi Başvurunuz

Haklarınızı kullanabilmek için Emir Varlık’a başvuru yapmanız gerekmektedir. Başvurunuzu Türkçe ve yazılı olmak kaydı ile;

 • Bizzat veya noter vasıtası ile Emir Varlık ‘’Oruçreis Mah. Tekstilkent Cad. Koza Plaza A Blok Kat:23 Esenler/ İstanbul’’ adresine,
 • Güvenli elektronik imza ile imzalanarak, Emir Varlık’ın emirvarlik@hs03.kep.tr kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine göndererek,
 • Elektronik posta adresiniz üzerinden kvkk@emirvarlik.com adresine e-posta göndererek yapabilirsiniz.

Kimlik bilgilerinin doğrulanması esas olduğundan, doğrulama yapılmadan cevap verilmeyecektir. E-posta yolu ile yapılacak başvurularda kimlik doğrulaması için ek bilgiler talep edebilecek, gerekli önlemleri alabilecektir.

Başvurunuza,

 • Adınızı ve soyadınızı,
 • C. kimlik numaranızı, yabancı uyruklu iseniz, pasaport numaranızı,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizi,
 • İletişim için elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızı,
 • Talep konunuzu ve ayrıntılarını eklemeniz gerekmektedir.

 

 

 

 1. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına İlişkin Politikamız

Bilgi talebiniz https://www.emirvarlik.com/ da yer alan politikamız kapsamında ve Kanun’un 13’üncü maddesinin 2’ inci fıkrası gereğince talebinizin niteliğine göre, en geç otuz gün içinde cevap verilecektir. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarife ücreti talep edilebilecektir. Emir Varlık politikasında belirlediği yöntemle, yazılı veya elektronik ortamdan sizlere cevap verebilir.

 

Ek: Başvuru Formu (PDF)

  

KVK POLİTİKAMIZ

 

Emir Varlık Yönetim A.Ş. olarak müşterilerimizin kişisel verilerinin gizliliği ve güvenliği önem arz etmektedir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, Emir Varlık “veri sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerin korunması ve işlenmesi ile ilgili olarak mevzuatta yer verilen genel ilkeler ile şartları yerine getirir ve kişisel verilerin TC. Anayasa’sına ve KVK Kanunu’na uygun olarak işlenmesini sağlamak amacıyla aşağıda sıralanan ilkelere uygun şekilde süreçlerini tasarlamakta ve yönetmektedir.

 1. Kişisel veriler işlenirken kanunun 4. Maddesinde yer alan aşağıdaki ilkelere uyulması zorunludur:
 1. Hukuka ve Dürüstlük Kurallarına Uygun Olma
 2. Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olma
 3. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlar İçin İşlenme
 4. İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma
 5. İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Edilme İlkesi

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI

 

 1. a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 2. b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 3. c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 4. d) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 5. e) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 6. f) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 7. g) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI

 

Kanunun 6. maddesine göre, kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.

 

KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ

 

Kanunun 7. maddesinin 3. fıkrasında belirtilen “Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde iş süreçlerimize uygun olarak hazırlanan “Kişisel Verilerin Saklanması veya İmhasına Yönelik Politika” esas alındığında, kişisel verisi hukuka uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde resen veya ilgili kişinin talebi üzerine işlenen tüm veriler Emir Varlık tarafından silinebilir, yok edilebilir. Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesine ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.

 

Kişisel Verilerin Aktarılması

 

Şirketimiz meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda aşağıda sayılan Kanunun 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve sınırlı olarak kişisel verileri üçüncü kişilere aktarabilmektedir:

 1. • Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise;
 2. • Kanunlarda kişisel verinin aktarılacağına ilişkin açık bir düzenleme var ise,
 3. • Kişisel veri sahibinin veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu ise ve kişisel veri sahibi fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda ise veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmıyorsa;
 4. • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verinin aktarılması gerekli ise,
 5. • Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için kişisel veri aktarımı zorunlu ise,
 6. • Kişisel veriler, kişisel veri sahibi tarafından alenileştirilmiş ise,
 7. • Kişisel veri aktarımı bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise,
 8. • Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı zorunlu ise.

 

Veri Sorumlusunun Yükümlülükleri

 

Veri sorumlusunun kanun kapsamında yükümlülükleri aşağıda belirlenmiştir.

 1. • Aydınlatma yükümlülüğü,
 2. • Veri güvenliğine yönelik yükümlülükler,
 3. • İlgili kişiler tarafından yapılan başvuruların cevaplanması ve kurul kararlarının yerine getirilmesi yükümlülüğü,
 4. • Veri sorumluları siciline kaydolma yükümlülüğü, bildirim yükümlülüğü

 

Aydınlatma Yükümlülüğü

 

Emir Varlık, Kanunun 10. maddesi çerçevesinde kişisel verilerin elde edilmesi sırasında bizzat veya yetkilendirdiği kişi aracılığıyla aşağıdaki bilgileri ilgili kişiye sağlamakla yükümlüdür:

 1. • Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,
 2. • Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
 3. • Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
 4. • Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,
 5. • 11. maddede sayılan diğer hakları.