Mali Avantajlar

Emir Varlık Yönetim A.Ş.; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından verilen 10.03.2017 tarihli ve 7265 sayılı kuruluş iznine uygun olarak, 15.03.2017 tarihinde kurulmuş bir varlık yönetim şirketidir. Emir Varlık Yönetim A.Ş., kuruluş tarihini izleyen 5 yıl boyunca, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 143/5 maddesi uyarınca, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’na göre ödenecek damga vergisinden, 492 sayılı Harçlar Kanunu’na göre ödenecek harçlardan, her ne nam altında olursa olsun tahsil edilecek tutarlar, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu gereği ödenecek banka ve sigorta muameleleri vergisinden, kaynak kullanımını destekleme fonuna yapılacak kesintilerden ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 39.’ uncu maddesi hükmünden istisnadır.

Emir Varlık Yönetimi A.Ş. ayrıca, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17/4-L maddesi uyarınca, bankalar, özel finans kurumları ve diğer mali kurumlardan devraldığı alacakların tahsili amacıyla bu alacakların teminatını oluşturan mal ve hakların (müzayede mahallinde satışı dahil) teslimi ile aynı kanuna göre finansal yeniden yapılandırma çerçeve anlaşmaları hükümleri kapsamında, yeniden yapılandırılan borçların ödenmemesi nedeniyle, bu borçların teminatını oluşturan mal ve hakların (müzayede mahallinde satışı dahil) teslimi işlemlerindeki katma değer vergisinden de istisnadır.

image description
image description

tanıtımımız